Massiv kritik från remissinstanserna

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Den 10 mars var sista dagen att lämna yttranden om regeringens förslag till tillfällig lag för att begränsa möjligheterna för asylsökande och deras anhöriga att få stanna i Sverige.

Alla som yttrat sig, bland dem snart sagt varenda mr-organisation i Sverige, liksom kyrkor, UNHCR, Barnombudsmannen, fackförbund mfl har sågat regeringens förslag. Förutom brotten mot internationell rätt och humanitära hänsyn slår de ner på slarvig lagteknisk konstruktion och bristande konsekvensanalys.

Vanliga påpekanden är att förslaget inte går ihop med barnkonventionen och att EU:s familjeåterföreningsdirektiv inte får tolkas som regeringen gör.

Dessutom kritiseras förslaget hårt av alla domstolar och myndigheter som yttrat sig, och den 11 mars underkändes det på DN Debatt av fyra av socialdemokraternas sidoorganisationer. “Ministern borde ligga sömnlös” kommenterade krönikören Oisín Cantwell i Aftonbladet.

Här följer länkar till en stor del av remissvaren. Vi tackar doktoranden i migrations- och barnrätt Louise Dane och en grupp elever på Österfärnebo folkhögskola för referat och citat.
De flesta länkarna leder direkt till yttrandet i pdf-format.
Den 6 april presenterade regeringen den slutgiltiga lagrådsremissen efter att ha tagit del av remissvaren. Läs mer om detta i kommentaren från Folkkampanj för Asylrätt.

Remissvaren, urval:

UNHCR
Vädjar att Svenska regeringen ska tänka om och använda sitt rykte om en stat där mänskliga rättigheter värderas högt till att vända på trenden i Europa istället för att förvärra situationen. UNHCR kritiserar Sverige för att inte följa internationella konventioner och EU-lagar som Sverige har bundit upp sig för, gällande rätten till familjeliv.

Amnesty International, Svenska sektionen
“Förslaget är i sin helhet kontraproduktivt och skulle leda till mycket stort mänskligt lidande, stora kostnader för samhället däribland myndigheter som Migrationsverket, migrationsdomstolarna, skolan och vården. En etablering i samhället i stort och på arbetsmarknaden försvåras, och omöjliggörs helt i vissa fall.”

Röda korset
“Förslaget och retoriken kring detta riskerar att i grunden förändra det offentliga samtalet och befästa fördomar och stigmatisering”

Röda Korsets Ungdomsförbund

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR
“- Förslaget saknar annan motivering än att antalet asylsökande ska minska. Sveriges asylmottagande ska alltså bli avskräckande. Det torde vara första gången Sveriges riksdag står inför att anta en lag som ska drabba enskilda, som ska göra situationen outhärdlig eller hopplös för en viss grupp människor.”

Rädda barnen
Rädda Barnen är starkt kritiska till alla punkter inom de nya lagförslaget. De anser att lagförslaget helt saknar barnkonsekvensanalys, som skulle krävas i enlighet med FN:s barnkonvention.

Unicef
”UNICEF avstyrker innehållet i lagrådsremissen vad gäller förslagen på tidsbegränsade uppehållstillstånd för barnfamiljer och ensamkommande barn, begränsningar för barn att återförenas med sin familj samt att uppehållstillstånd inte ska ges på grund av särskilt ömmande omständigheter. Förslagen är inte förenliga med barnkonventionen och andra internationella åtaganden, och kan därför inte tillstyrkas.”

BRIS

Barnläkarföreningen
“Ett av de bärande förslagen är att tillfälliga uppehållstillstånd ska bli regel och ersätta de permanenta uppehållstillstånden. Detta slår särskilt hårt mot traumatiserade barn. Långdragen osäkerhet bidrar till långvarig traumatisk stress och försvårar eller omöjliggör möjligheterna till framgångsrik rehabiliterande traumabearbetning och -behandling.
Förslagen att ta bort möjligheten till uppehållstillstånd på grund av särskilt och synnerligen ömmande omständigheter slår också hårt mot traumatiserade barn eftersom dessa förordningar utformats just för att svara mot den speciella situation och de behov som ofta finns hos barn på flykt.”

RFSL

RFSU

Läkare i Världen
Läkare i Världen avstyrker lagförslaget i sin helhet och i synnerhet de delförslag som innebär ej varaktigt skydd, de särskilt ömmande fall som ej kommer ha möjlighet att få skydd, inskränkningar av skyndsam familjeåterförening och andra hinder för human integration.

Etikkommissionen

Sveriges Kristna Råd
“Det är inte mängden flyktingar som hotar vårt välfärdssamhälle. Det som hotar är snarare att vi förlorar våra grundläggande värderingar och kontakten med livet. Att gå från stor generositet till miniminivå i humanitet är en djupt olycklig utveckling.”

Svenska Kyrkan
Svenska kyrkan är kritiska till förslagen i sin helhet för att mänskliga rättigheter urholkas. Enligt EU:s grundläggande rättigheter stadgar att “varje barn har rätt att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkta kontakter med båda föräldrarna utom då detta strider mot barnets bästa”. Svenska Kyrkan anser förslagen bryter mot de principerna. De skriver att begränsning till familjeåterförening riskerar att innebära att irreguljära resor till Europa ökar för kvinnor och barn.

SST- Nämnden för statligt stöd till trossamfund
SST anser att lagrådsremissen på ett allvarligt sätt bryter mot den humanitära anda och tradition som Sveriges flyktingmottagande vilar på.  Myndigheten bedömer att förslaget regeringen lagt fram motverkar det civila samhället och statens pågående arbete för inkludering och integration för nyanlända flyktingar samt minskar möjligheterna att bygga ett socialt hållbart Sverige. De säger även att det är en allvarlig inskränkning av de internationella konventioner Sverige har förbundit sig till då tillfälliga uppehållstillstånd även ska gälla barnfamiljer och ensamkommande.

Rådgivningsbyrån för Asylsökande och Fyktingar
“Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingars sammantagna bedömning av förslaget är att det föreligger genomgående brister i evidens och analys såväl avseende lagförslagets motiv, som mål och medel. Det är än allvarligare och synnerligen anmärkningsvärt att det saknas analys av förslagets förenlighet med Sveriges internationella förpliktelser. (…) Lagförslaget slår, om det genomförs, mycket hårt mot barn och familjer samt riskerar att avsevärt försämra integration och etablering. Förslaget riskerar vidare att orsaka en ökad psykisk ohälsa hos redan svårt traumatiserade barn och vuxna som har flytt från krig, förföljelse och omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning.”

Förvaltningsrätten i Göteborg
“Förvaltningsrätten anser att det kan ifrågasättas om förslaget om att alternativt skyddsbehövande med tidsbegränsade uppehållstillstånd inte ska ha någon rätt till familjeåterförening är helt förenligt med Europa- konventionen och FN:s barnkonvention.
Förvaltningsrätten anser vidare att det kan ifrågasättas om förslaget om att flyktingar med tidsbegränsade uppehållstillstånd bara ska kunna återförenas med sin kärnfamilj är förenligt med uttolkningen av europarätten.”

Förvaltningsrätten i Stockholm

Förvaltningsrätten i Malmö

Migrationsöverdomstolen

Domstolsverket
Verket uppger att det kommer bli fler mål i migrationsdomstolarna och det kommer kräva mer resurser. Detta eftersom att den som fått beviljats alternativt skyddsbehövande kommer överklaga i större utsträckning än idag.

Justitiekanslern

Migrationsverket
Konsekvenser som migrationsverket kommer att behöva hantera om lagförslaget går igenom:  Eftersom lagarna kommer överlappa varandra kommer verket att få arbeta med två lagar parallellt, vilket gör att det blir minskad produktivitet och större risk för felbedömning. Omfattande utbildningsinsatser kommer att krävas, nya styrdokument, mallar. Fler deportationer kommer att ske, med högre utgifter. Det kommer att bli långa väntetider vid ansökan om uppehållstillstånd. Detta gör att nuvarande satsningar på utbildning kommer nedprioriteras. Migrationsverket tror också att antalet skenanställningar och handel med anställningskontrakt kan öka.

SKL, Sveriges kommuner och landsting
SKL ifrågasätter i vilken utsträckning nyanlända kommer att vilja komplettera t.ex. en akademisk utbildning från hemlandet, istället för att försöka få arbete. Detta gäller särskilt alternativt skyddsbehövande. SKL vill belysa de kostnadsökningar inom sjukvården som kommer att uppstå av att inte kunna återförenas med sin familj. Det kommer vara en administrativ belasting inom hälso- och sjukvården då fler kommer lida av psykisk ohälsa. Eftersom barn är en särskilt utsatt grupp kan barn- och ungdomspsykiatrin bli påverkad i högre grad. Verksamheten vid bl.a. de boenden som tar emot ensamkommande barn kan också påverkas av en större osäkerhet och oro bland de boende.

Arbetsförmedlingen
“Regeln om anställning som grund för permanent uppehållstillstånd försämrar allvarligt möjligheten att tillvarata nyanländas kompetens och utgör ett hinder i myndighetens arbete för att motverka rekryteringsproblemen på arbetsmarknaden”

Försäkringskassan
Försäkringskassan anser att lagförslaget kommer innebära ökade kostnader och belastning för dem. Som exempel nämner de tidskrävande bosättningsbedömning, bevakning av tillfälliga uppehållstillstånd och koordinering med migrationsverket kring ersättning.

Barnombudsmannen
“I sin helhet kan förslagen, som i flera avseenden slår särskilt hårt mot just barn, inte beskrivas på annat sätt än att de är barnfientliga och står i bjärt kontrast mot de åtaganden Sverige har enligt barnkonventionen. Vi beklagar det korta remissförfarandet och ifrågasätter ett förfarande där mycket långtgående förslag har hastats fram utan att konsekvenserna har analyserats.”

Diskrimineringsombudmannen

CSN

Uppsala Universitet

TCO
TCO anser att det finns flera allvarliga brister med lagrådsremissen då den inte ger möjligheten för nyanlända att genomföra de etableringsinsatser som skulle göra det möjligt att få ett arbete i nivå med dennes utbildning och erfarenhet. Förslaget är utformat på ett sätt som bland annat kan leda till en försämrad etablering av personer med utbildning och erfarenhet inom bristyrken. De kan komma att avstå från validering och kompletterande utbildningar som skulle kunna leda till ett arbete i linje med deras utbildning och erfarenhet. Det är TCO:s absoluta uppfattning att bestämmelser bör införas som motverkar detta.

Akademikerförbundet SSR
“Många av våra medlemmar har i sin verksamhet, tex inom socialtjänsen och elevhälsan, mycket kontakt med såväl ensamkommande barn som barn till asylsökande. Att införa tillfälliga uppehållstillstånd för nästan alla asylsökande samt allvarligt försvåra möjligheterna till familjeåterförening för stora grupper asylsökande anser vi går stick i stäv med barnens bästa.”

Ytterligare remissvar finns på regeringens hemsida

Se även lagrådets synpunkter

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone