Du kan ha rätt att få stanna i Sverige inte bara som flykting men också genom att vara s.k alternativt skyddsbehövande. Det är enligt EU:s regler som en person kan bedömas vara alternativt skyddsbehövande eller inte.

Den eller de personer som bedöms få denna skyddsstatus beviljas i normala fall ett uppehållstillstånd i 13 månader. För att kunna få stanna i Sverige som alternativt skyddsbehövande så gäller:

  • Att du riskerar dödsstraff i ditt hemland.
  • Du riskerar att utsättas för någon typ av fysiskt kroppsstraff. Detta kan exempelvis gälla tortyr eller annan förnedrande bestraffning eller icke human behandling.
  • Du riskerar att skadas på grund av en väpnad konflikt i ditt hemland.

Anledningen till att ett alternativt skyddsbehövande kan bevilja ett 13 månaders tillfälligt uppehållstillstånd gentemot 3 år när det gäller skyddsstatusen som flykting beror på att omständigheterna för alternativt skyddsbehövande kan vara mera tillfälliga.

T.ex. Ifall en väpnad konflikt i den alternativt skyddsbehövande’s hemland tar slut så behöver inte Migrationsverket förlänga uppehållstillståndet. Vid detta exempel så kanske det inte finns ett skyddsbehov längre. Här kan den tidigare skyddsbehövande flytta tillbaka till sitt hemland efter den väpnade konflikten tagit slut.

Om du skulle bli beviljad ett uppehållstillstånd så får du ett bevis på detta i form av ett uppehållstillståndskort. Under tiden som ditt tillstånd är giltigt så kan du resa till och från Sverige. Du kan arbeta och visa att det finns ekonomiska fördelar med invandring. Du behöver dock ha med dig ditt pass och ditt uppehållstillståndskort för att kunna in och ut ur landet. Här är det också bra att veta om att kortet är inte en identitetshandling eller en resehandling.

 

Övriga skyddsbehövande

Du kan också ha rätt att få stanna i Sverige om du ingår i kategorin övriga skyddsbehövande. Detta är enbart en statusförklaring som gäller i Sverige men används som regel inte efter att den tillfälliga lagen tillkommit.

Skyddsstatusen som övriga skyddsbehövande kan bara ges till barn och barnfamiljer som har ansökt om asyl senast 24/10-2015. Här behöver dock barnet/barnen i familjen fortsatt vara under 18 år när Migrationsverket tar sitt beslut.

Du har inte möjlighet att överklaga ett uppehållstillstånd om detta skulle vara tidsbegränsat. Den överklagan du har rätt att göra är om du inte är nöjd med din tillfälliga skyddsstatus. Skulle du exempelvis ha en skyddsstatus som alternativt- eller övriga skyddsbehövande när du kanske istället tycker att du borde ha en status som flykting, så har du möjlighet att överklaga detta.

Alla olika former av tidsbegränsade uppehållstillstånd kan även återkallas av Migrationsverket och den svenska staten. Alla återkallanden av uppehållstillstånd kan ske oavsett om du haft ditt uppehållstillstånd under flera års tid.

Ditt uppehållstillstånd kan återkallas om det framkommer att du ljugit om saker av vikt gällande ditt uppehållstillstånd. Skulle du begå brott och dömas för detta i Sverige ska kan svensk domstol besluta att du ska utvisas. Vid detta senare exempel så återkallar också Migrationsverket ditt uppehållstillstånd.

Du kan som alltid läsa mera på Migrationsverkets hemsida vad gäller alternativt skyddsbehövande som om andra skyddsstatus. På Migrationsverkets hemsida så kan du även hitta blanketter att fylla i och skicka in online.