Välj en sida

Det finns tydliga fördelar med invandring, men så även nackdelar. I den här artikeln pratar vi mer om 7 nackdelar som invandring för med sig.

 

7 negativa aspekter med invandring

  1. Lägre reallöneökningar: Då fler människor konkurrerar om arbetstillfällena.
  2. Sänkt BNP per capita: BNP ökar, men BNP per capita minskar.
  3. Högre arbetslöshet: Arbetsgivarna kan välja att anställa invandrare mot lägre ersättning, istället för att anlita infödda svenskar.
  4. Ett pressat välfärdssystem: Då fler människor behöver gå i skolan samt uppsöka sjukvården.
  5. Ökade fastighetspriser såväl som hyra: Utbudet av bostäder minskar, samtidigt som efterfrågan av bostäder ökar.
  6. Motsättningar mellan infödda svenskar och invandrare kan förekomma: Som en konsekvens av utanförskap och ovilja att lära sig majoritetsspråket.

Nedan pratar vi mer om de nackdelar med invandring som precis nämnts i större detalj.

 

1. Invandring kan ge upphov till lägre reallöneökningar

Den reallöneökning (innebär din lön justerad efter inflation) som existerar i Sverige kan minska som en konsekvens av invandring. Mer specifikt är personer som arbetar i ett lågkvalificerat yrke med små kompetenskrav mer känsliga för reallönebortfallet.

Ekonomiportalen Economicshelp påpekar att en invandringsökning på 10 % bidrar med en nationell reallönesänkning på 0,31%.

 

OBS! Det är omdebatterat gällande huruvida någon egentlig lönesänkning existerar vid invandring. Sverige tjänar även pengar på att locka hit invandrare med särskilda specialkompetenser, likt läkare samt programmerare.

 

2. Invandring kan ge upphov till lägre BNP per capita

Personer som har ett positivt förhållningssätt till immigration påpekar ofta att en ökad invandring så även medför ett ökat BNP, och det stämmer. Men när man mäter BNP per capita kan man snabbt bli varse om att det värdet minskar, i synnerhet vid ökad invandring från länder med undermåliga utbildningssystem.

 

Läs mer: Så fungerar den nya asyllagen.

 

3. Invandring kan ge upphov till högre arbetslöshet

Om vi ponerar att 100 000 lågutbildade invandrare emigrerar till Sverige är risken överhängande för att arbetsgivarna utnyttjar situationen och anställer invandrare med ekonomiska incitament från staten istället för att anställa sverigefödda, som i förlängningen riskerar att drabbas av massarbetslöshet.

 

4. Invandring kan ge upphov till ett pressat välfärdssystem

Välfärdssystemet som bland annat inkluderar sjukhus och skolor kan bli överbelastat som en konsekvens av invandring. I teorin ska en ökad invandring leda till att skatteintäkterna ökar, med mer pengar till välfärden som följd. De ökade skatteintäkterna ska dock inte vara tillräckliga för att kompensera de investeringar i välfärden som invandring kräver, hävdar somliga.

OBS! Även denna faktor är omdebatterad, och det är allmänt känt att välfärdssystemen inte blir alltför hårt ansatta såvida invandrarna inte bosätter sig i städer där överbefolkning råder.

 

5. Invandring kan ge upphov till högre fastighetspriser

Om exempelvis anhöriginvandrare väljer att bosätta sig i städer vari bostadsbrist råder kan fastighetspriserna öka, så även hyrorna. Detta som en konsekvens av att utbudet av bostäder minskar, medan efterfrågan bostäder ökar. Som en konsekvens av invandringen har huspriserna i Storbritannien har ökat med 20 % på cirka 23 år, påpekar brittiska Migration Advisory Committee.

 

6. Invandring kan ge upphov till motsättningar

Invandrare som inte lär sig att tala det majoritetsspråk som gäller samt har en annan religionsuppfattning och en annan kultur  i jämförelse med majoritetsbefolkningen, kan riskera att hamna i utanförskap. Utanförskapsområden med hög arbetslöshet och isolation från majoritetssamhället kan även utgöra en grogrund för motsättningar mellan invandrare och infödda svenskar.

De motsättningar som kan uppstå kan även leda till ökad kriminalitet samt social oordning, vilket medför att välfärdssystemet belastas i en allt högre utsträckning med sämre inhemska ekonomiska förutsättningar som följd.

 

OBS! Många tycker att mångkultur berikar ursprungslandet, men då vi i denna artikel enbart belyser nackdelar med invandring anser vi att det är viktigt att även belysa denna aspekt.

 

Att spara pengar med kreditkort

Även om motsättningar ibland kan existera mellan invandrare och svenskfödda är en sak universal; alla vill ha en uppstyrd privatekonom. Med ett kreditkort såsom populära Mastercard kreditkort kan du ta del av en gratis reseförsäkring samt inkluderade bonussystem samt rabattprogram.

Läs gärna mer om kreditkort på Kreditkort-guiden, som vi länkar till ovan. På den webbsidan är det även enkelt att jämföra kreditkorten mot varandra, med mål att du ska kunna identifiera det kreditkort som lämpar sig bäst med ditt konsumtionsmönster i åtanke.