Välj en sida

Folkkampanj för asylrätt - för rättvis invandringspolitik

Folkkampanjen för asylrätt

*Denna sida har bytt ägare och folkkampanjen är över men vi fortsätter att driva kampen genom att blogga om ämnet. Här kan ni hitta info om anhöriginvandring, förlängning av uppehållstillstånd och ekonomiska fördelar med invandring m.m.*

Här hos oss på folkkampanjforasylratt.se så kommer du att hitta allt som du behöver veta gällande asyl, asylrätt och även mera allmänna som specifika frågor vad gäller invandring i Sverige. Miljoner människor är på flykt i världen och där många flyr förföljelse, väpnade konflikter och tortyr, för att enbart nämna några saker.

Vi vill att Sverige ska vara en fristad för alla dessa människor och att Sverige ska vara en plats där alla kan känna sig trygga, säkra och välkomna. Vår hemsida är till för att informera och utbilda alla som verkligen vill veta mera om vilka rättigheter men även vilka skyldigheter som man har när man kommer som nyanländ till Sverige.

Hur vi började

Vi på folkkampanforasylratt.se startade i början av 2016 ”Folkkampanjen för asylrätt”. Detta gjordes på grund av att den svenska regeringen den 24 november 2015 presenterade en rad olika åtgärder för att minska antalet asylsökande i Sverige.

 

Vad är asyl?

Asyl eller politisk asyl är det skydd som en stat eller som en organisation i en specifik stat kan erbjuda människor på flykt, detta gäller också på en stats ambassad även om ambassaden skulle vara belägen i ett annat land.

Asyl i Sverige

Sverige är ett av de allra mest öppenhjärtiga länder vad gäller asyl och invandring. Det finns dock undantag för vilka som kan få skydd, precis som sig bör. 

Folkkampanjen om asylrätt

Som nämnt så startade sidan som reaktion på de åtgärder som presenterades 2015 för att minska antalet asylsökande. De mest extrema av dessa åtgärder från den svenska regeringen var att uppehållstillstånd till asylsökande (gällde även barn) enbart skulle vara temporära och att de som fick tidsbegränsade uppehållstillstånd inte skulle få återförenas med sina familjer.

Vidare fanns åtgärder som lades fram att människor utan id-handlingar inte skulle få ta sig till Sverige genom att åka båt, buss eller tåg. Åtgärdespaktetet som lades fram gick helt enkelt ut på att göra allt för att hindra eller avskräcka människor på flykt att försöka komma till Sverige. Detta var något som vi reagerade och agerade mycket kraftigt på, i samband med detta så startade vi alltså ”Folkkampanjen för asylrätt” men som numera är nedlagd.

Vår kampanj gick ut på att protestera mot regeringens åtgärdspaket och där kampanjens innehåll bestod av att:

 • Människor på flykt inte skulle hindras att nå Sverige.
 • Människor som var i behov av skydd skulle känna sig trygga och säkra i Sverige.
 • Familjer ska kunna återförenas utan att riskera livet.
 • Barn ska bemötas med omsorg, empati och framtidstro.

Även om uppropet ”Folkkampanjen för asylrätt” numera är avslutat så är budskapet ständigt akutellt och än viktigare än någonsin. I Sverige ska alla människor på flykt vara välkomna och i Sverige ska alla människor genom asyl och/eller invandring också få känna sig trygga, säkra och välkomna.

 

Vad krävs för att få asyl i Sverige?

Den som ansöker om skydd av en stat kallas för asylsökande. Det är en mänsklig rättighet att kunna ansöka om asyl, men där det ändå är viktigt att veta om att det är upp till varje enskilt land om att bestämma på vilka grunder en person har rätt till att få sin asylansökan beviljad.

En person med asylrätt som ansöker om asyl får heller inte heller utvisas till ett land där han eller hon löper en allvarlig risk att exempelvis kunna förföljas, utsättas för tortyr eller dödas.

Sverige har tillsammans med 147 andra länder skrivit under FN:s flyktingkonvention som tillkom 1951. Att Sverige har skrivit under FN:s flyktingkonvention innebär bland annat att Sverige förbinder sig till att alltid göra en individuell prövning av varje enskild persons asylansökan.

Sverige som stat ska ge uppehållstillstånd till den som är flykting enligt den rådande FN-konventionen men man kan även bevilja asyl till ett skyddsbehövande, detta i enlighet med EU:s gemensamma regler.

Enligt FN:s flyktingkonvention och även enligt svensk lagstiftning samt under gällande EU-regler så är du flykting om du har goda skäl att vara rädd för förföljelse på grund av ett eller flera anledningar som exempelvis:

 • Vilken nationalitet och ras du har.
 • Om du har en religiös eller politisk uppfattning som gör att du måste fly ditt hemland.
 • Kön, din sexuella läggning eller om du har tillhörighet till en viss samhällsgrupp.

Här är det också viktigt att belysa att förföljelsen kan komma från hemlandets myndigheter på ett eller annat vid. Det kan även vara så att myndigheterna väljer att inte ge dig skydd eller heller inte kan ge dig det skydd som du behöver och har rätt till.

Alla människor på flykt som bedöms att vara flyktingar får även en internationellt erkänd status. Denna flyktingstatus är helt grundad på både FN:s flyktingkonvention och EU:s regler. De som har denna flyktingstatus får normalt uppehållstillstånd i 3 års tid.

Sverige som stat kan också bevilja asyl när det gäller ett alternativt skyddsbehövande. Alla människor som går under denna rätt är alla de som:

 • Riskerar att straffas med döden om de återvänder till sitt hemland.
 • Riskerar att drabbas av fysisk tortyr eller annan icke mänsklig, nedvärderande eller förnedrande behandling eller bestraffning i sitt hemland.
 • Riskerar att på något sätt skadas av en rådande väpnad konflikt i sitt hemland.

Alla de människor som bedöms vara alternativt skyddsbehövande får även de en alternativ skyddsstatus och där man normalt sätt får ett temporärt uppehållstillstånd som är gällande i Sverige i 13 månader.

Sverige som stat kan också ge asylrätt i specifika fall som också hamnar utanför ramen av alla dessa exempel. Här kan det exempelvis handla om personer som har utsatts för människohandel eller människor som har ett mycket dåligt hälsotillstånd.

Vad gäller barns asylskäl så ska dessa också prövas särskilt då barn kan ha andra asylskäl än vad föräldrarna kan ha. Barnet har rätt att ha med sig en vuxen när barnets asylskäl ska prövas. Att ha med sig en vuxen kan innebära en förälder eller en annan vårdnadshavare. Finns ingen förälder eller annan vårdnadshavare så kan istället en god man och/eller ett offentligt biträde finnas med.

 

Hur söker man asyl?

För alla som kommer till Sverige och som vill få sin asylrätt prövad så gäller det att lämna in sin ansökan om asyl. Detta gör man hos gränspolisen på direkten när man anländer till Sverige. En asylansökan kan också lämnas in eller på en av alla ansökningsenheter hos det svenska migrationsverket.

Det svenska migrationsverket kan idag tyvärr inte godkänna en ansökan om asyl som lämnas in hos en svensk ambassad utomlands. För alla som är i behov av skydd men som inte kan ta sig hela vägen till Sverige har också möjlighet att vända sig direkt till UNHCR. Det är sedan Dublinförordningen som kommer att avgöra var inom EU som din ansökan ska prövas.

Om det under en utredning av asyl framkommer att du har begått krigsbrott, brott mot mänskligheten eller om du utgör ett hot mot rikets säkerhet, så kan du inte få asyl i Sverige. Skulle något av detta vara fallet så kan du ändå få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Detta gäller om du inte kan återvända till ditt hemland med risk att förföljas, utsättas för tortyr eller dödas.

 

Invandring i Sverige

Sverige har varit ett invandringsland ända sedan 1930-talet. Efter andra världskriget och fram till mitten av 1970-talet så hade Sverige främst en arbetskraftsinvandring. Under de senaste åren så har allt fler flytt till Sverige från krigsdrabbade länder för att söka asyl.

Sverige hade under 2015 det högsta antalet asylsökande någonsin. Detta ledde till att invandringen slog rekord 2016, allt enligt statistik från scb.se. Även statistiken för migration under 2017 påverkades av det stora antalet asylsökande under 2015. Anledningen till detta beror på att många asylsökande också fick vänta länge på beslut om att få stanna i Sverige. Effekten från detta minskade sedan av under 2018. Även under 2019 så minskade svensk invandring och hamnar på en nivå liknande den Sverige hade under 2013.

Här ska också tilläggas att det är invandringen som bidrar mest till Sveriges folkökning just nu. 70% av den svenska folkökningen under 2019 beror på att det var fler personer som invandrade än utvandrade. Resterande skillnad beror på att det föddes fler än det dog. Alla som flyttar till Sverige räknas även in i statistiken för invandring. Detta innebär att det bland invandrarna också finns många människor som är födda i Sverige och som återvänder hem efter en tid utomlands.

För att läsa mera om hur befolkningsökningen faktiskt ser ut i Sverige så rekommenderar vi dig att läsa mera på scb.se. Här kan du alltid finna fakta och statistik om hur många människor som kommer till Sverige via invandring och beviljad asyl varje år.

Blogg

Så fungerar det att låna pengar som invandrare

Invandrare har som grupp en lägre inkomst jämfört med personer som är födda i Sverige. Det och ett flertal andra faktorer kan leda till att invandrare kan få svårt att bli beviljade ett lån i Sverige.

I den här artikeln uppmärksammar vi vilka problem invandrare har gällande att bli beviljade krediter i Sverige. Men vi bidrar också med konkreta lösningsförslag på hur du som invandrare maximerar dina möjligheter att få lån lite längre ner i artikeln.

Läs mer: Så fungerar det med tillfälliga uppehållstillstånd

4 anledningar till att invandrare kan ha svårt att få lån

 1. Invandrare kan ha svårt med det svenska språket. Det kan medföra att det blir svårt att skapa en god relation med banken.
 2. Många nyanlända invandrare har svårt att skaffa jobb. Det betyder att det också blir svårt att låna pengar, då få långivare lånar ut pengar till arbetslösa.
 3. Många invandrare bor i socioekonomiskt utsatta områden. Det kan innebära att de har sämre möjligheter att få lån om kreditorernas scoringmodeller räknar in den faktorn.
 4. Många invandrare är nyanlända. Det kan vara ett problem. För att jämföra lån genom Sambla behöver du va varit folkbokförd i Sverige i minst ett år för att nämna ett exempel.

 

Så kan du som invandrare maximera dina möjligheter att få lån

 1. Skaffa ett fast arbete. Om inte det är möjligt just nu, delta då på alla SFI-kurser du kan så du lär dig det svenska språket. Med en bättre förståelse för det svenska språket blir det mycket lättare att få jobb.
 2. Teckna dig för ett samlingslån om du har många krediter. Om du idag har många mindre lån är det en bra idé att teckna sig för ett samlingslån, där du bakar samman mindre och dyra krediter. Då får du mindre kostnader för lån varje månad, och utöver det betraktar banker personer som har många lån som högriskkunder.
 3. Se till att du inte har några betalningsanmärkningar. Om du har eller tidigare har haft betalningsanmärkningar kan du vänta tills de försvinner ur registret. En betalningsanmärkning ligger kvar i systemet i cirka 3 år från det datum du betalade skulden.
 4. Öka din inkomst. Om du idag har ett jobb, be chefen om en högre lön genom att påpeka vad du är duktig på. Kom ihåg att jobba jättehårt för att chefen lätt ska hitta anledningar till att ge dig en högre lön.

Läs mer: SCB har tagit fram en intressant rapport om integrationen på arbetsmarknaden. Läs gärna rapporten, för den är mycket intressant.

 

Varför har invandrare svårt att få lån?

Bankar gillar förutsägbarhet, det vill säga låntagare som i princip garanterat kommer betala tillbaka sina lån. Som invandrare undrar banken ibland om du verkligen kommer få tag på ett jobb, och om du verkligen kommer satsa på att lära dig det svenska språket.

Läs mer: Så kan du hjälpa nyanlända – en komplett och hjälpsam guide!

Mer specifikt har invandrare svårt att få lån då många banker anser att de har en får låg återbetalningsförmåga. Värt att notera är att bankerna inte diskriminerar dig som invandrare eller är rasistiska, för de bryr sig bara om mätbara siffror och inte hudfärg eller härkomst.

7 nackdelar med invandring

Det finns tydliga fördelar med invandring, men så även nackdelar. I den här artikeln pratar vi mer om 7 nackdelar som invandring för med sig.

 

7 negativa aspekter med invandring

 1. Lägre reallöneökningar: Då fler människor konkurrerar om arbetstillfällena.
 2. Sänkt BNP per capita: BNP ökar, men BNP per capita minskar.
 3. Högre arbetslöshet: Arbetsgivarna kan välja att anställa invandrare mot lägre ersättning, istället för att anlita infödda svenskar.
 4. Ett pressat välfärdssystem: Då fler människor behöver gå i skolan samt uppsöka sjukvården.
 5. Ökade fastighetspriser såväl som hyra: Utbudet av bostäder minskar, samtidigt som efterfrågan av bostäder ökar.
 6. Motsättningar mellan infödda svenskar och invandrare kan förekomma: Som en konsekvens av utanförskap och ovilja att lära sig majoritetsspråket.

Nedan pratar vi mer om de nackdelar med invandring som precis nämnts i större detalj.

 

1. Invandring kan ge upphov till lägre reallöneökningar

Den reallöneökning (innebär din lön justerad efter inflation) som existerar i Sverige kan minska som en konsekvens av invandring. Mer specifikt är personer som arbetar i ett lågkvalificerat yrke med små kompetenskrav mer känsliga för reallönebortfallet.

Ekonomiportalen Economicshelp påpekar att en invandringsökning på 10 % bidrar med en nationell reallönesänkning på 0,31%.

 

OBS! Det är omdebatterat gällande huruvida någon egentlig lönesänkning existerar vid invandring. Sverige tjänar även pengar på att locka hit invandrare med särskilda specialkompetenser, likt läkare samt programmerare.

 

2. Invandring kan ge upphov till lägre BNP per capita

Personer som har ett positivt förhållningssätt till immigration påpekar ofta att en ökad invandring så även medför ett ökat BNP, och det stämmer. Men när man mäter BNP per capita kan man snabbt bli varse om att det värdet minskar, i synnerhet vid ökad invandring från länder med undermåliga utbildningssystem.

 

Läs mer: Så fungerar den nya asyllagen.

 

3. Invandring kan ge upphov till högre arbetslöshet

Om vi ponerar att 100 000 lågutbildade invandrare emigrerar till Sverige är risken överhängande för att arbetsgivarna utnyttjar situationen och anställer invandrare med ekonomiska incitament från staten istället för att anställa sverigefödda, som i förlängningen riskerar att drabbas av massarbetslöshet.

 

4. Invandring kan ge upphov till ett pressat välfärdssystem

Välfärdssystemet som bland annat inkluderar sjukhus och skolor kan bli överbelastat som en konsekvens av invandring. I teorin ska en ökad invandring leda till att skatteintäkterna ökar, med mer pengar till välfärden som följd. De ökade skatteintäkterna ska dock inte vara tillräckliga för att kompensera de investeringar i välfärden som invandring kräver, hävdar somliga.

OBS! Även denna faktor är omdebatterad, och det är allmänt känt att välfärdssystemen inte blir alltför hårt ansatta såvida invandrarna inte bosätter sig i städer där överbefolkning råder.

 

5. Invandring kan ge upphov till högre fastighetspriser

Om exempelvis anhöriginvandrare väljer att bosätta sig i städer vari bostadsbrist råder kan fastighetspriserna öka, så även hyrorna. Detta som en konsekvens av att utbudet av bostäder minskar, medan efterfrågan bostäder ökar. Som en konsekvens av invandringen har huspriserna i Storbritannien har ökat med 20 % på cirka 23 år, påpekar brittiska Migration Advisory Committee.

 

6. Invandring kan ge upphov till motsättningar

Invandrare som inte lär sig att tala det majoritetsspråk som gäller samt har en annan religionsuppfattning och en annan kultur  i jämförelse med majoritetsbefolkningen, kan riskera att hamna i utanförskap. Utanförskapsområden med hög arbetslöshet och isolation från majoritetssamhället kan även utgöra en grogrund för motsättningar mellan invandrare och infödda svenskar.

De motsättningar som kan uppstå kan även leda till ökad kriminalitet samt social oordning, vilket medför att välfärdssystemet belastas i en allt högre utsträckning med sämre inhemska ekonomiska förutsättningar som följd.

 

OBS! Många tycker att mångkultur berikar ursprungslandet, men då vi i denna artikel enbart belyser nackdelar med invandring anser vi att det är viktigt att även belysa denna aspekt.

 

Att spara pengar med kreditkort

Även om motsättningar ibland kan existera mellan invandrare och svenskfödda är en sak universal; alla vill ha en uppstyrd privatekonom. Med ett kreditkort såsom populära Mastercard kreditkort kan du ta del av en gratis reseförsäkring samt inkluderade bonussystem samt rabattprogram.

Läs gärna mer om kreditkort på Kreditkort-guiden, som vi länkar till ovan. På den webbsidan är det även enkelt att jämföra kreditkorten mot varandra, med mål att du ska kunna identifiera det kreditkort som lämpar sig bäst med ditt konsumtionsmönster i åtanke.

Hjälpa nyanlända

Det finns många saker som du som privatperson kan göra för att hjälpa nyanlända. Det finns ingen människa som vill fly sitt hemland men som många gånger ändå måste ta beslutet att göra så. Det finns mängder av saker som detta kan bero på, ingen människas situation är den andras lik. Som privatperson och medmänniska så kan du också hjälpa till för att få nyanlända att känna sig trygga och välkomna i Sverige, som enligt nya asyllagen ska ha en något mer restriktiv policy men som tillåter människor starta ett nytt liv i landet.

En av de vanligaste sakerna som oftast behövs är ett tryggt och anpassat boende. Skulle du som privatperson ha ett hus, lägenhet eller även del av hus eller lägenhet som du vill hyra ut så är detta enormt tacksamt. Har du ett boende som du tror skulle passa en eller flera nyanlända så hör av dig till din kommun om detta.

Många nyanlända som har fått fly för sina liv har som oftast väldigt få kläder med sig. Det är än mera sällan att man har kläder som är anpassade efter Sveriges klimat. Har du hela, rena och varma kläder att skänka så är detta också mycket uppskattat. Även här så kan du kontakta din kommun för att höra hur du kan skänka kläder.

Det finns många flera sätt som du kan hjälpa nyanlända på. De som kommer till Sverige som ensamkommande behöver oftast en god man. Som god man så är du i vårdnadshavares och förmyndares ställe. Exempelvis så hjälper du den ensamkommande med ekonomiska frågor och personliga angelägenheter som hela tiden uppstår. Även här så kan du läsa mera på din kommuns hemsida samt även på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida, skr.se.

 

 

Att lära sig svenska är viktigt för integrationen

En av de absolut viktigaste sakerna om inte den allra viktigaste för integrationen, är att lära sig svenska. Här kommer det alltid att vara upp till den nyanlände själv som behöver ha viljan att lära sig språket. Om du som privatperson är duktig på att lära ut det svenska språket så finns alltid ett behov för dig. Detta kan gälla tex. Som lärare på SFI (Svenska För Invandrare), på språkkvällar som kommunerna anordnar eller enbart genom att bli vän med en nyanländ så att denna får öva på att tala svenska.

Det finns även många bra digitala hjälpmedel online som kan hjälpa nyanlända som vill lära sig svenska. Att lära sig svenska som nyanländ är otroligt viktigt för integrationen, inte bara för den nyanlände men också för samhället i stort. Flera alternativ finns att välja som din skola kan ha eller kan införskaffa. Programmen kan även användas hemma på mobil, surfplatta och dator, vilket enbart främjar inlärandet ytterligare.

 

Var en god medmänniska

När man flyr ifrån sitt hemland, själv eller med sin familj, så behöver man som oftast en hjälpande hand. Här kan det handla mycket om att som privatperson faktiskt våga ta kontakt och prata med en nyanländ. Våga lära känna en ny människa och var vänlig, precis så som du själv hade önskat att du blivit bemött om du varit i samma situation.

Genom att vara öppenhjärtig, empatisk och snäll så kan du hjälpa många nyanlända människor mycket mera än vad många oftast tror. Alla kan inte göra allt men alla kan verkligen göra något, genom att vara en god medmänniska så kan du också hjälpa nyanlända att känna sig trygga och välkomna till Sverige.

 

Ekonomiska fördelar med invandring

Även om man aldrig någonsin kan värdesätta pengar mera än människor så har Sverige ändå fått många ekonomiska fördelar med invandring till landet.

Forskning visar på sikt att immigration har övervägande positiva effekter på handel, tillväxt, produktivitet och innovation. Sverige hade på 1930-talet en betydande start av en ökad arbetskraftsinvandring. En arbetsinvandring som sedan efter andra världskrigets slut har fortsatt att öka.

Här är det viktigt att se vad för ekonomiska fördelar med invandring en land får på sikt och inte att stirra sig blinda på här och nu. Ett gyllene exempel är just starten på den större arbetskraftsinvandring vi hade för snart 100 år sedan som har hjälpt att bygga Sverige mycket vad det är idag, ett välmående och ekonomiskt starkt land.

När människor flyttar från ett land till Sverige så bidrar dessa med ny kunskap och erfarenhet. Med nya perspektiv och än mera kompetens så ökar den ekonomisk tillväxten i Sverige helt enkelt.

Sveriges nya asyllag är betydligt mera restriktiv gällande arbetskraftsinvandring idag än vad den varit tidigare. Detta gäller både bland högutbildade grupper som forskare och ingenjörer som det gör för mindre utbildade grupper inom exempelvis byggbranschen och sjukvården. Dessa branscher och yrken ovan nämnda är också arbetskraft som Sverige lider brist på.

En förutsättning för ett starkt svenskt näringsliv är även en restriktivitet med bidrag. Ett klart budskap till alla att man behöver kunna försörja sig och sin familj genom eget arbete. Alla former av företagande behöver också underlättas och stimuleras på olika sätt. Här behöver Sverige göra än mera och än bättre för att förbättra för alla de som vill starta eget företag.

I övrigt ska också tilläggas att om Sverige kommer att ha en liberal hållning till invandringen så kommer Sverige på sikt att få en positiv utveckling. De ekonomiska fördelarna med invandring kommer att göra att Sverige kommer att ligga i framkant i både utveckling och välfärd.

 

 

Invandrare är företagsamma

Att Sveriges företagare behöver invandrad arbetskraft står klart. Ekonomiska fördelar med invandring för Sverige som stat innebär dock inte enbart detta.

I Sverige så finns det massor av invandrarföretagare som bidrar enormt mycket till den svenska statsapparaten. Idag så finns det över 90 000 invandrar-ägda företag i Sverige. Vart femte nytt företag startas av en person med invandrarbakgrund där dessa sysselsätter över 300 000 arbetstagare.

De flesta invandrare som kommer till Sverige vill också arbeta och göra rätt för sig. Sverige som land måste dock bli betydligt bättre på att nyttja den kompetens som kommer till Sverige i och med invandringen.

Regler och lagar måste förenklas för både arbetskraft och tjänstemän. Här finns som sagt mycket att kunna förbättra, där det för arbetstagaren först och främst handlar om att lära sig språket vilket är hörnstenen i en god integration. Detta kommer på sikt göra att både svensk välfärd och svenskt näringsliv  kan fortsätta att blomstra.

Invandringen innebär en enorm ekonomisk resurs där vi i dagsläget bara nyttjar en liten del av dess potential. Sverige behöver invandring men även en långsiktig och hållbar integration för att skapa ett samhälle där alla vill hjälpa till att bidra. Så att hjälpa nyanlända skapar bättre förutsättning för det svenska samhället.

Alternativt skyddsbehövande

Du kan ha rätt att få stanna i Sverige inte bara som flykting men också genom att vara s.k alternativt skyddsbehövande. Det är enligt EU:s regler som en person kan bedömas vara alternativt skyddsbehövande eller inte.

Den eller de personer som bedöms få denna skyddsstatus beviljas i normala fall ett uppehållstillstånd i 13 månader. För att kunna få stanna i Sverige som alternativt skyddsbehövande så gäller:

 • Att du riskerar dödsstraff i ditt hemland.
 • Du riskerar att utsättas för någon typ av fysiskt kroppsstraff. Detta kan exempelvis gälla tortyr eller annan förnedrande bestraffning eller icke human behandling.
 • Du riskerar att skadas på grund av en väpnad konflikt i ditt hemland.

Anledningen till att ett alternativt skyddsbehövande kan bevilja ett 13 månaders tillfälligt uppehållstillstånd gentemot 3 år när det gäller skyddsstatusen som flykting beror på att omständigheterna för alternativt skyddsbehövande kan vara mera tillfälliga.

T.ex. Ifall en väpnad konflikt i den alternativt skyddsbehövande’s hemland tar slut så behöver inte Migrationsverket förlänga uppehållstillståndet. Vid detta exempel så kanske det inte finns ett skyddsbehov längre. Här kan den tidigare skyddsbehövande flytta tillbaka till sitt hemland efter den väpnade konflikten tagit slut.

Om du skulle bli beviljad ett uppehållstillstånd så får du ett bevis på detta i form av ett uppehållstillståndskort. Under tiden som ditt tillstånd är giltigt så kan du resa till och från Sverige. Du kan arbeta och visa att det finns ekonomiska fördelar med invandring. Du behöver dock ha med dig ditt pass och ditt uppehållstillståndskort för att kunna in och ut ur landet. Här är det också bra att veta om att kortet är inte en identitetshandling eller en resehandling.

 

Övriga skyddsbehövande

Du kan också ha rätt att få stanna i Sverige om du ingår i kategorin övriga skyddsbehövande. Detta är enbart en statusförklaring som gäller i Sverige men används som regel inte efter att den tillfälliga lagen tillkommit.

Skyddsstatusen som övriga skyddsbehövande kan bara ges till barn och barnfamiljer som har ansökt om asyl senast 24/10-2015. Här behöver dock barnet/barnen i familjen fortsatt vara under 18 år när Migrationsverket tar sitt beslut.

Du har inte möjlighet att överklaga ett uppehållstillstånd om detta skulle vara tidsbegränsat. Den överklagan du har rätt att göra är om du inte är nöjd med din tillfälliga skyddsstatus. Skulle du exempelvis ha en skyddsstatus som alternativt- eller övriga skyddsbehövande när du kanske istället tycker att du borde ha en status som flykting, så har du möjlighet att överklaga detta.

Alla olika former av tidsbegränsade uppehållstillstånd kan även återkallas av Migrationsverket och den svenska staten. Alla återkallanden av uppehållstillstånd kan ske oavsett om du haft ditt uppehållstillstånd under flera års tid.

Ditt uppehållstillstånd kan återkallas om det framkommer att du ljugit om saker av vikt gällande ditt uppehållstillstånd. Skulle du begå brott och dömas för detta i Sverige ska kan svensk domstol besluta att du ska utvisas. Vid detta senare exempel så återkallar också Migrationsverket ditt uppehållstillstånd.

Du kan som alltid läsa mera på Migrationsverkets hemsida vad gäller alternativt skyddsbehövande som om andra skyddsstatus. På Migrationsverkets hemsida så kan du även hitta blanketter att fylla i och skicka in online.

Förlänga uppehållstillstånd

Du som är asylsökande i Sverige och som tidigare fått ett temporärt uppehållstillstånd enligt den nya lagen (från 20/6-2015) kan ansöka om att förlänga ditt uppehållstillstånd i Sverige.

Enligt den nya asyllagen så kan flyktingar bli beviljade ett tillfälligt uppehållstillstånd som är giltig i 3 års tid. För alla asylsökande som faller under kategorin alternativt skyddsbehövande så kan man bli beviljad ett tillfälligt uppehållstillstånd som är giltig i 13 månader.

Både flyktingar och alla personer med ett alternativt skyddsbehövande kan ansöka om att förlänga sitt uppehållstillstånd. Detta kan göras både via webben eller via vanlig post. Om du väljer att ansöka om att förlänga uppehållstillstånd på webben så kan du göra detta på Migrationsverkets hemsida, migrationsverket.se.

För att du ska kunna ansöka om ett förlängt uppehållstillstånd i Sverige på webben så behöver du en personlig kod. Din personliga kod får du skicka i ett brev till din folkbokföringsadress. Brevet med din personliga kod får du från Migrationsverket två månader innan ditt nuvarande temporära uppehållstillstånd går ut.

Du behöver även ditt beteckningsnummer som du hittar i brevet från Migrationsverket. Då ditt brev skickas till din folkbokföringsadress så behöver du komma ihåg att meddela Skatteverket om du skulle byta bostadsadress. På så vis riskerar du heller inte att ditt brev skulle komma på villovägar.

 

 

 Förlänga uppehållstillstånd innan ditt går ut

Du ansöker om att förlänga ditt uppehållstillstånd innan ditt nuvarande tidsbegränsade uppehållstillstånd gått ut. Du kan dock inte skicka in en ansökan om förlängning tidigare än två månader innan det går ut.

Om ni även skulle vara flera personer i er familj vars tillstånd går ut ungefär samtidigt så ska ni ansöka om förlängning samtidigt. Att ansöka om att förlänga uppehållstillstånd för familjen kan också göras på Migrationsverkets hemsida.

Här är det även viktigt att komma ihåg att inte missa att ansöka om förlängning innan ditt uppehållstillstånd slutar gälla. Skulle du missa detta så får du heller inte arbeta under tiden som du väntar på Migrationsverkets beslut. Du riskerar även att gå miste om saker som exempelvis etableringsstöd, studiebidrag eller föräldrapenning.

 

 

Ansök om ett förlängt uppehållstillstånd via post

Om du istället skulle ansöka om att förlänga ditt eller familjens uppehållstillstånd per post så behöver ni fylla i en ansökningsblankett för varje enskild familjemedlem och sedan posta dem i ett gemensamt kuvert till Migrationsverket.

I din skriftliga ansökan per post så ska du även ange varför du vill ansöka om ett förlängt uppehållstillstånd i Sverige. För att din ansökan även ska bli komplett så behöver du i många fall även skicka in flera bilagor.

Bilagorna kan vara blanketter eller dokument som visar att du uppfyller kraven för att bli beviljat ett förlängt uppehållstillstånd. Vilka bilagor som du ska skicka in beror även på varför du vill bo kvar i Sverige.

Här är det också viktigt att veta om att samtliga bilagor måste skickas per post till Migrationsverket. Detta gäller även dig som ansöker om förlängt uppehållstillstånd via webben. Då ditt ärende får en än längre handläggningstid om Migrationsverket skulle behöva påminna dig om dina bilagor så är det viktigt att inte missa dessa.

Efter att du skickat in din ansökan så kommer du att få en bekräftelse från Migrationsverket att de mottagit din ansökan om ett förlängt uppehållstillstånd i Sverige. När Migrationsverket har fattat ett beslut i ditt ärende så meddelas du detta som oftast via post.

Anhöriginvandring

Om du har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, ett alternativt skyddsbehövande eller om du redan ha ett permanent uppehållstillstånd eller ha goda chanser att få ett så kan du ha rätt att få ta din familj till Sverige.

Anhöriginvandring eller familjeåterförening som du också kallas har försvårats genom den nya tillfälliga asyllagen som kom 20/7–2016. Lagen är betydlig tuffare nu än den tidigare mera humana asyllagen. Den tillfälliga asyllagen är giltig t.o.m. 19/7–2021, vi på folkkampanjforasylratt.se arbetar aktivt för en återgång till en mera human invandringspolitik.

Idag så är lagen som så att din familj kan ansöka om att flytta till dig i Sverige om du redan har ett permanent uppehållstillstånd. Du kan också ha rätt till anhöriginvandring om du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Detta gäller om du har flyktingstatus eller alternativt skyddsbehövande och bedöms ha goda möjligheter att få ett permanent uppehållstillstånd.

 

 

Familjeåterföring under tidsbegränsade uppehållstillstånd

För att din familj ska kunna komma och bo med dig så behöver du först ha ett giltigt uppehållstillstånd. Var noga med att skicka in en eventuell förlängningsansökan i god tid innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd går ut. Om du inte skulle göra detta så behöver Migrationsverket först besluta om du har rätt till fortsatt uppehållstillstånd i Sverige. Det innebär att det inte räcker att du har en tidigare hade ett uppehållstillstånd.

Efter att Migrationsverket kontrollerat ditt uppehållstillstånd så prövas din familjs ansökan om uppehållstillstånd. Här avgörs Migrationsverket beslut först på om det möjligt att du skulle få permanent uppehållstillstånd efter en förlängningsansökan.

Som flykting eller som alternativt skyddsbehövande har du goda möjligheter att få ett permanent uppehållstillstånd. Skulle uppgifter visa att du inte kommer att ha kvar din skyddsstatus så är det inte troligt att få permanent uppehållstillstånd.

 

 

Regler för anhöriginvandring

Det finns med den nya asyllagen hårdare regler gällande vilka som får flytta till dig i Sverige. Granskning och utredning från Migrationsverket är hårdare på direkt uppdrag från Sveriges regering. För att din familj ska kunna flytta till dig så gäller:

 • Det är enbart din närmaste familj som får flytta till dig i Sverige som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Som familj så räknas make, maka, dina barn under 18 år och registrerad partner/sambo.
 • Barn som är 18 år samt annan släkt kan inte flytta till dig i Sverige om du har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Om du själv är under 18 år räknas dina föräldrar som närmaste familj. Det är endast i vissa undantag som det är möjligt att få uppehållstillstånd för andra familjemedlemmar.
 • Skulle du ha planer att gifta dig eller att bli sambo med din partner så kan också blivande make/maka/sambo få flytta till dig. För att detta ska vara möjligt så behöver du först ha ett permanent uppehållstillstånd. Även annan släkt kan ha rätt att flytta till dig, här gäller också att du först har ett permanent uppehållstillstånd. Så länge som ditt uppehållstillstånd gäller, lika länge kommer din familjs uppehållstillstånd också att gälla.

 

Försörjningskrav för anhöriginvandrare

För att ha rätt till familjeåterförening kan du behöva visa att du kan försörja din familj och dig själv. Du behöver också ha en tillräckligt stor bostad där du och din familj kan bo. Vid en eventuell utredning hos Migrationsverket så kan du behöva bevisa allt detta.

Dina inkomster för detta försörjningskrav behöver inte enbart komma från en lön från ditt arbete. Även ersättning från A-kassa, sjukpenning och en inkomstgrundad ålderspension kan godkännas. Tillgångar som en förmögenhet som du och familjen kan leva på kan också godkännas av Migrationsverket. Hur stor din inkomst behöver vara för att uppfylla försörjningskravet beror på hur stor din familj är samt hur hög boendekostnaden är.

På Migrationsverkets hemsida så kan du även läsa mera om inkomst och boende gäller nuvarande försörjningskrav. Nedan så kan finna viss statistik om hur anhöriginvandring har sett ut i Sverige de senaste åren. Även här så kan du läsa än mera ingående statistik på Migrationsverkets hemsida.

 

 

Anhöriginvandring 2019

57 233 personer fick uppehållstillstånd under 2019 som anhöriginvandrade. Uppehållstillstånd beviljades för att de var anhöriga till en person i Sverige som har antingen svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd i Sverige. En minskning med 10 782 personer från föregående år.

 

 

Anhöriginvandring 2018

68 015 fick uppehållstillstånd under 2018 som anhöriginvandrare. Uppehållstillstånd beviljades för att de var anhöriga till en person i Sverige som har antingen svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd i Sverige. En ökning med 17 915 från föregående år.

 

 

Anhöriginvandring 2017

50 100 fick uppehållstillstånd under 2017 som anhöriginvandrare. Uppehållstillstånd beviljades för att de var anhöriga till en person i Sverige som har antingen svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd i Sverige.

Remisskritik mot regeringens asylförslag

 

 

Regeringens asylförslag 2015

Hösten 2015 så lade den svenska regeringen fram ett asylförslag för den svenska riksdagen gällande den svenska asylinvandringen. Det av oss som mängder av andra organisationer, partier och remissinstanser fick en massiv kritik när denna lades fram.

Regeringens asylförslag 2015 var det hårdaste och mest icke empatiska asylförslag som en svensk regering någonsin har framfört. Även om riksdagen så småningom godkände regeringens förslag så är vi fortsatt många som slåss för en förändring till det bättre.

Det asylförslag som regeringen lade fram innebar i korthet:

 • De som får asyl i Sverige ska inte längre få permanenta tillstånd, ett tillfälligt uppehållstillstånd för personer med flyktingstatus ska gälla i 3 år. Det temporära uppehållstillståndet för alternativt skyddsbehövande ska gälla i 13 månader.
 • När ett temporärt uppehållstillstånd gått ut så ska personen kunna söka förlängning om personen fortsatt är i behov av skydd. Här kan ett nytt temporärt uppehållstillstånd förlängas. En eventuell förlängning ska normalt vara två år för alla som är alternativt skyddsbehövande. För de med flyktingstatus så gäller 13 månaders ytterligare temporärt uppehållstillstånd.
 • För att en asylsökande ska kunna få ett permanent uppehållstillstånd så måste den asylsökande ha skaffat sig en inkomst som det går att försörja sig på. Den asylsökande som ännu inte har fyllt 25 år måste även ha fullföljt en gymnasieutbildning eller motsvarande. Under den tid som lagen gäller så finns ingen möjlighet till permanent uppehållstillstånd för alla som inte kan skaffa sig en inkomst.
 • Asylsökande som har ansökt om asyl efter den 24/10–2015 och som får uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande ska inte få återförenas med sina familjer i Sverige. Undantaget här är om man inte har lyckats fått ett permanent uppehållstillstånd genom att skaffa sig ett arbete.
 • Alla människor som är alternativt skyddsbehövande och som hunnit ansöka om asyl till senast 24/10–2015 ska kunna återförenas med sina familjer. Detta gäller de som får flyktingstatus och helt oberoende av när man har skickat in sin ansökan. Kraven är bland annat tidsbegränsat uppehållstillstånd men där den som ansöker utifrån vara make/maka/sambo eller barn under 18 år. Detta gäller även förälder till ett ensamkommande barn. De vuxna måste både ha fyllt 21 år samt även redan vara gifta med varandra eller vara sambos.
 • Regeringen vill införa en medicinsk åldersbestämning av asylsökande. Åldersbestämningar ska kunna göras när det finns tvivel om åldern eller när ensamkommande barn inte kan uppvisa några giltiga id-handlingar.
 • Du ska inte kunna ta dig till Sverige via buss, båt, tåg eller flyg utan några giltiga id-handlingar.

 

 

Remisskritik mot regeringens asylförslag

Det kritik som kom från remissinstanserna mot regeringens asylförslag 2015 var massiv. Enade tillsammans med oss i kritiken stod organisationer som Amnesty, Röda Korset, UNHCR, Unicef och Svenska Kyrkan för att enbart nämna ett fåtal av dessa organisationer.

En sittande svensk regering har aldrig tidigare fått mottaga en sådan stark kritik nationellt som internationellt när det gäller en enskild specifik fråga. För att citera den allra kraftigaste kritiken som kom från organisationerna ovan nämnda:

Från den svenska avdelningen hos Amnesty International:

”Förslaget är i sin helhet kontraproduktivt och skulle leda till mycket stort mänskligt lidande, stora kostnader för samhället däribland myndigheter som Migrationsverket, migrationsdomstolarna, skolan och vården. En etablering i samhället i stort och på arbetsmarknaden försvåras, och omöjliggörs helt i vissa fall.”

 

Röda Korset:

”Förslaget och retoriken kring detta riskerar att i grunden förändra det offentliga samtalet och befästa fördomar och stigmatisering”.

 

UNHCR:

Vädjar att svenska regeringen ska tänka om och använda sitt rykte om en stat där mänskliga rättigheter värderas högt till att vända på trenden i Europa istället för att förvärra situationen. UNHCR kritiserar Sverige för att inte följa internationella konventioner och EU-lagar som Sverige har bundit upp sig för, gällande rätten till familjeliv.

 

Unicef:

”UNICEF avstyrker innehållet i lagrådsremissen vad gäller förslagen på tidsbegränsade uppehållstillstånd för barnfamiljer och ensamkommande barn, begränsningar för barn att återförenas med sin familj samt att uppehållstillstånd inte ska ges på grund av särskilt ömmande omständigheter. Förslagen är inte förenliga med barnkonventionen och andra internationella åtaganden, och kan därför inte tillstyrkas.”

 

Svenska Kyrkan:

Svenska kyrkan är kritiska till förslagen i sin helhet för att mänskliga rättigheter urholkas. Enligt EU:s grundläggande rättigheter stadgar att “varje barn har rätt att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkta kontakter med båda föräldrarna utom då detta strider mot barnets bästa”. Svenska Kyrkan anser förslagen bryter mot de principerna. De skriver att begränsning till familjeåterförening riskerar att innebära att irreguljära resor till Europa ökar för kvinnor och barn.

 

Kritiken mot den svenska regeringen

Kritiken mot den svenska regerings asylförslag 2015 från remissinstanserna gäller bland annat:

 • Att enbart erbjuda temporära uppehållstillstånd skapar större otrygghet och försvårar integrationen. För barn och för krigsskadade så är temporära uppehållstillstånd rent av förödande. Här behövs istället trygghet för god rehabilitering, något som regeringen inte alls tagit hänsyn till.
 • De människor som får stanna i Sverige när det gäller alternativt skyddsbehövande eller på grund av andra omständigheter utgör endast några få procent av det totala antalet asylsökande. De allra flesta av denna grupp är dessutom barn. Att utvisa barn ger enbart signaler om att Sverige inte är ett humant land och att du inte är välkommen hit.
 • Precis som den asylsökande så är de flesta andra familjemedlemmar också i behov av skydd. Att hela familjen inte flyr tillsammans beror på en rad olika som farliga omständigheter. Dels så finns det inga lagliga vägar att söka om asyl. Tillvägagångssätten att ta sig till Sverige kan också vara livsfarliga och illegala, därför väljer vissa familjer att en vuxen reser i förväg. Familjer kan också splittras under resans gång p.g.a. diverse olika anledningar och omständigheter. Genom regerings asylförslag så förhindrar man familjeåterförening genom anhöriginvandring.
 • Röntgenutlåtanden ger i verkligheten godtyckliga utslag och får enbart konsekvenser som kan leda till att det är barn ska drabbas. Om ett barn skulle bedömas som vuxen så förloras allt från skolgång till psykologstöd mm.
 • Genom att id-kontrollering sker så sätts även asylrätten ur spel. Den svenska regeringen gör allt för att försvåra för asylsökande att ta sig till Sverige. Man försvårar på så vis också att erbjuda människor på flykt ett skydd de har rätt till.

Vi och många med oss ställer oss alltså fortsatt starkt kritiska till riksdagens beslut. Vi anser inte att Sverige befinner sig i en systemkollaps där vi behöver ett andrum i vår invandringspolitik. Den verkligen krisen finns istället i flyktingarnas hem- och grannländer.

Nya asyllagen

Den 20/6–2016 så trädde den nya asyllagen i kraft i Sverige. Lagen som egentligen heter ”lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige” skulle från början gälla till och med 19/7–2019. En förlängning av lagen har gjorts och den är för närvarande gällande till och med 19/7–2021.

Hösten 2015 så lade den svenska regeringen fram ett asylförslag som till många av våras fasa också klubbades igenom av riksdagen. Den tillfälliga lagen är en del av ett paket för att helt enkelt minska antalet asylsökande till Sverige. Statsminister Stefan Löfven uttryckte samtidigt att ”Sverige behöver ett andrum för vårt flyktingmottagande”, något som många då som nu inte alls är eniga med.

Bland de viktigaste innehållet i den tillfälliga lagen är att:

 • Uppehållstillstånd som ges på grund av asylskäl ska vara helt tidsbegränsade.
 • Skärpta krav på att en i hushållet ska kunna uppvisa försörjning för sig och sin eventuella familj vid familjeåterförening. Även allmänna regler kring familjeåterförening försvåras.
 • En åtstramning och begränsning av vilka som faktiskt kan få asyl i Sverige.

 

 

Enligt den tillfälliga asyllagen, vilka får stanna i Sverige?

Enligt den tillfälliga asyllagen så är det tre grupper av människor på flykt som får stanna i Sverige:

 • Flyktingar. Hit räknas människor som tvingas på flykt på grund av sin ras, nationalitet, kön, sexuell läggning, politisk eller religiös uppfattning. Allt detta i enlighet med FN:s flyktingkonvention, Sveriges rikes lag och EU:s gemensamma regler.
 • Kvotflyktingar. Hit räknas flyktingar som kommer till Sverige genom en kvot som fastställs av riksdagen och regeringen. Det är först och främst FN:s flyktingorgan UNHCR som bedömer att en person har flyktingstatus. Detta görs i det område där personen befinner sig, vilket ofta kan vara ett flyktingläger i 3:e världen. Kvotflyktingar får ett beviljat uppehållstillstånd innan de kommer till Sverige.
 • Alternativt skyddsbehövande. Hit räknas en person som löper en avsevärd risk att drabbas av fysiskt våld i sitt hemland. Detta kan gälla allt från dödsstraff, tortyr, omänsklig behandling eller andra fysiska kroppsstraff. Hit räknas också en person som riskerar att på något sätt drabbas av en väpnad konflikt i hemlandet. Allt detta i enlighet med EU:s gemensamma regler.

 

 

Nya regler för asylsökande 2016

Den tillfälliga asyllagen har alltså kraftigt försvårat för människor på flykt undan krig och förtryck att komma till Sverige. Det finns även skäl som tidigare fanns angivna för att kunna få bli beviljad ett permanent uppehållstillstånd men som nu är borttagna. Dessa skäl är:

 • Övriga skyddsbehövande. Detta skäl gällde tidigare när en person som behövde skydd på grund av exempelvis en yttre eller inre väpnad konflikt. Här ingick även de personer som kände en fruktan att utsättas för övergrepp på grund av andra svåra motsättningar i hemlandet. I detta så ingår även personer som inte kunnat återvända till sitt hemland på grund av inträffad miljökatastrof.
 • Synnerligen ömmande omständigheter. Hit räknas till exempel den person som hade en allvarlig sjukdom eller ett kraftigt försämrat hälsotillstånd.

Huruvida dessa skäl som ovan angivits åter kommer att träda i laglig kraft eller inte efter 19/7–2021 är också något som återstår att se. Klart är att det är många organisationer och instanser som kommer att utsätta regeringen för kraftiga påtryckningar för att så ska ske.

Konsekvenser av den tillfälliga asyllagen kan också vara förödande. Detta visar även den utredning som Röda Korset gjorde kring lagens humanitära konsekvenser. Utredningen visar bland annat hur familjer splittras och hur psykisk ohälsa ökar. Rapporten visar även hur kvinnor oftare är de som drabbas av de hårdare försörjningskraven. Läs gärna mera om Röda korsets utredning i sin helhet.

 

 

Ny asyllag 2016

Sammanfattningsvis så kan vi alltså konstatera att den tillfälliga asyllagen som tillkommit har som mål att försvåra för människor som är på flykt att komma till Sverige.

Försvåringen gäller både för människor att ta sig till Sverige och även vad gäller möjligheten att få stanna i landet. Den nya asyllagen slår också enormt hårt emot barnfamiljers rätt att återförenas genom anhöriginvandring. Allt detta ställer vi oss starkt kritiska till. Vi och många med oss kommer att arbeta hårt för att lagen enbart blir så temporär som sagts.

Känner du också som medmänniska att du inte kan acceptera riksdagens beslut? Låt oss då gemensamt kräva en förändring till det bättre. Detta kan du göra genom att bli medlem hos någon av alla de olika organisationer för mänskliga rättigheter som finns. Följ oss även här via vår hemsida där vi kommer att arbeta aktivt för en återgång till tidigare lagstiftning.

Tillfälligt uppehållstillstånd

Ett tillfälligt uppehållstillstånd innebär att du som kommer till Sverige får möjlighet att stanna i landet under en tidsbegränsad period. I Sverige så finns idag två olika typer av uppehållstillstånd, ett tillfälligt uppehållstillstånd och ett permanent uppehållstillstånd.

Den tillfälliga asyllagen som trädde i kraft i juni 2016 har försvårat för människor på flykt att få ett permanent uppehållstillstånd. Detta är något som vi arbetar aktivt och kraftigt för att det ska förändras. Förändringen som vi önskar ske är tillbaka till den mera humana migrationspolitik som Sverige tidigare har fört.

Idag så är nästan samtliga de uppehållstillstånd som beviljas i Sverige tillfälliga. De tillfälliga uppehållstillstånden delas även in om du kommer till Sverige som flykting eller som du räknas in under kategorin alternativt skyddsbehövande.

Du räknas som flykting om du kommer till Sverige på flykt från ditt hemland av skäl som är godkända av det svensk lag och FN:s flyktingkonvention. Dessa godkända skäl är om du flyr p.g.a. ras, nationalitet, kön, sexuell läggning, politisk eller religiös uppfattning eller samhörighet med en i hemlandet icke tillåten organisation.

Som flykting så kan du få ett tillfälligt uppehållstillstånd i 3 år. Efter 3 år så kan du ansöka om att förlänga uppehållstillstånd.

Kommer du på flykt till Sverige under kategorin alternativt skyddsbehövande så gäller andra regler. Alla människor som riskerar fysiskt våld och straff av något slag räknas in i denna kategori. Fysiskt straff kan exempelvis gälla dödsstraff, tortyr eller annan inhuman fysisk bestraffning. Riskerar du att drabbas av en pågående väpnad konflikt i ditt hemland så ingår du också i kategorin för alternativt skyddsbehövande.

När det gäller alternativt skyddsbehövande så kan du få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i 13 månader. Efter 13 månader så kan du ansöka om ett förlängt tillfälligt uppehållstillstånd.

 

 

Så ansöker du om tillfälligt uppehållstillstånd

Du ansöker om uppehållstillstånd i samband med när du kommer till Sverige. Detta kan du göra direkt hos gränspolisen eller hos migrationsverket. Ett förlängt uppehållstillstånd kan du ansöka om online. För att kunna ansöka så behöver du en personlig kod. Denna kod kommer i ett brev från Migrationsverket till din folkbokföringsadress två månader innan ditt uppehållstillstånd slutar att gälla.

Du ansöker om förlängning innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd slutar gälla men inte tidigare än två månader innan det nuvarande går ut. Om ni är flera i familjen vars tillfälliga uppehållstillstånd går ut ungefär samtidigt så ska ni ansöka om förlängning samtidigt. Du hittar mera information om vad du behöver delge för ytterligare information i din ansökan på migrationsverkets hemsida.

 

 

Handläggningstid för tillfälliga uppehållstillstånd 

Det svenska migrationsverket gör allt det kan för att du inte ska behöva vänta längre än nödvändigt på din ansökan. Under rådande tuffa arbetssituation så är den genomsnittliga handläggningstiden för asylärenden ca 9,5 månad.

 

 

Kritik gällande temporära uppehållstillstånd

Det finns en massvis kritik från mängder av organisationer för mänskliga rättigheter gällande den tillfälliga asyllagen. Kritik från exempelvis Amnesty, UNHCR och Unicef har- och är kraftig mot den svenska regeringen. Påtryckningar mot den svenska regeringen sker ständigt i hopp om att Sverige ska återgå till den tidigare mera humana lagstiftningen om asylregler.

Vad gäller konsekvenser av den nya asyllagen så visar en tidigare utredning från Röda korset på en mängd negativa hälsokonsekvenser. Den psykiska ohälsan som sprids på grund av den otrygghet som tillfälliga uppehållstillstånd ger är en faktor. En annan faktor visar från samma utredning att det ofta är kvinnor som drabbas hårdare p.g.a. det hårdare försörjningskrav som den tillfälliga asyllagen innebär.

Kontakta oss

11 + 4 =

Vill du oss något? Var isåfall så god att kontakta oss genom vår kontaktformulär.