Välj en sida

 

 

Regeringens asylförslag 2015

Hösten 2015 så lade den svenska regeringen fram ett asylförslag för den svenska riksdagen gällande den svenska asylinvandringen. Det av oss som mängder av andra organisationer, partier och remissinstanser fick en massiv kritik när denna lades fram.

Regeringens asylförslag 2015 var det hårdaste och mest icke empatiska asylförslag som en svensk regering någonsin har framfört. Även om riksdagen så småningom godkände regeringens förslag så är vi fortsatt många som slåss för en förändring till det bättre.

Det asylförslag som regeringen lade fram innebar i korthet:

 • De som får asyl i Sverige ska inte längre få permanenta tillstånd, ett tillfälligt uppehållstillstånd för personer med flyktingstatus ska gälla i 3 år. Det temporära uppehållstillståndet för alternativt skyddsbehövande ska gälla i 13 månader.
 • När ett temporärt uppehållstillstånd gått ut så ska personen kunna söka förlängning om personen fortsatt är i behov av skydd. Här kan ett nytt temporärt uppehållstillstånd förlängas. En eventuell förlängning ska normalt vara två år för alla som är alternativt skyddsbehövande. För de med flyktingstatus så gäller 13 månaders ytterligare temporärt uppehållstillstånd.
 • För att en asylsökande ska kunna få ett permanent uppehållstillstånd så måste den asylsökande ha skaffat sig en inkomst som det går att försörja sig på. Den asylsökande som ännu inte har fyllt 25 år måste även ha fullföljt en gymnasieutbildning eller motsvarande. Under den tid som lagen gäller så finns ingen möjlighet till permanent uppehållstillstånd för alla som inte kan skaffa sig en inkomst.
 • Asylsökande som har ansökt om asyl efter den 24/10–2015 och som får uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande ska inte få återförenas med sina familjer i Sverige. Undantaget här är om man inte har lyckats fått ett permanent uppehållstillstånd genom att skaffa sig ett arbete.
 • Alla människor som är alternativt skyddsbehövande och som hunnit ansöka om asyl till senast 24/10–2015 ska kunna återförenas med sina familjer. Detta gäller de som får flyktingstatus och helt oberoende av när man har skickat in sin ansökan. Kraven är bland annat tidsbegränsat uppehållstillstånd men där den som ansöker utifrån vara make/maka/sambo eller barn under 18 år. Detta gäller även förälder till ett ensamkommande barn. De vuxna måste både ha fyllt 21 år samt även redan vara gifta med varandra eller vara sambos.
 • Regeringen vill införa en medicinsk åldersbestämning av asylsökande. Åldersbestämningar ska kunna göras när det finns tvivel om åldern eller när ensamkommande barn inte kan uppvisa några giltiga id-handlingar.
 • Du ska inte kunna ta dig till Sverige via buss, båt, tåg eller flyg utan några giltiga id-handlingar.

 

 

Remisskritik mot regeringens asylförslag

Det kritik som kom från remissinstanserna mot regeringens asylförslag 2015 var massiv. Enade tillsammans med oss i kritiken stod organisationer som Amnesty, Röda Korset, UNHCR, Unicef och Svenska Kyrkan för att enbart nämna ett fåtal av dessa organisationer.

En sittande svensk regering har aldrig tidigare fått mottaga en sådan stark kritik nationellt som internationellt när det gäller en enskild specifik fråga. För att citera den allra kraftigaste kritiken som kom från organisationerna ovan nämnda:

Från den svenska avdelningen hos Amnesty International:

”Förslaget är i sin helhet kontraproduktivt och skulle leda till mycket stort mänskligt lidande, stora kostnader för samhället däribland myndigheter som Migrationsverket, migrationsdomstolarna, skolan och vården. En etablering i samhället i stort och på arbetsmarknaden försvåras, och omöjliggörs helt i vissa fall.”

 

Röda Korset:

”Förslaget och retoriken kring detta riskerar att i grunden förändra det offentliga samtalet och befästa fördomar och stigmatisering”.

 

UNHCR:

Vädjar att svenska regeringen ska tänka om och använda sitt rykte om en stat där mänskliga rättigheter värderas högt till att vända på trenden i Europa istället för att förvärra situationen. UNHCR kritiserar Sverige för att inte följa internationella konventioner och EU-lagar som Sverige har bundit upp sig för, gällande rätten till familjeliv.

 

Unicef:

”UNICEF avstyrker innehållet i lagrådsremissen vad gäller förslagen på tidsbegränsade uppehållstillstånd för barnfamiljer och ensamkommande barn, begränsningar för barn att återförenas med sin familj samt att uppehållstillstånd inte ska ges på grund av särskilt ömmande omständigheter. Förslagen är inte förenliga med barnkonventionen och andra internationella åtaganden, och kan därför inte tillstyrkas.”

 

Svenska Kyrkan:

Svenska kyrkan är kritiska till förslagen i sin helhet för att mänskliga rättigheter urholkas. Enligt EU:s grundläggande rättigheter stadgar att “varje barn har rätt att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkta kontakter med båda föräldrarna utom då detta strider mot barnets bästa”. Svenska Kyrkan anser förslagen bryter mot de principerna. De skriver att begränsning till familjeåterförening riskerar att innebära att irreguljära resor till Europa ökar för kvinnor och barn.

 

Kritiken mot den svenska regeringen

Kritiken mot den svenska regerings asylförslag 2015 från remissinstanserna gäller bland annat:

 • Att enbart erbjuda temporära uppehållstillstånd skapar större otrygghet och försvårar integrationen. För barn och för krigsskadade så är temporära uppehållstillstånd rent av förödande. Här behövs istället trygghet för god rehabilitering, något som regeringen inte alls tagit hänsyn till.
 • De människor som får stanna i Sverige när det gäller alternativt skyddsbehövande eller på grund av andra omständigheter utgör endast några få procent av det totala antalet asylsökande. De allra flesta av denna grupp är dessutom barn. Att utvisa barn ger enbart signaler om att Sverige inte är ett humant land och att du inte är välkommen hit.
 • Precis som den asylsökande så är de flesta andra familjemedlemmar också i behov av skydd. Att hela familjen inte flyr tillsammans beror på en rad olika som farliga omständigheter. Dels så finns det inga lagliga vägar att söka om asyl. Tillvägagångssätten att ta sig till Sverige kan också vara livsfarliga och illegala, därför väljer vissa familjer att en vuxen reser i förväg. Familjer kan också splittras under resans gång p.g.a. diverse olika anledningar och omständigheter. Genom regerings asylförslag så förhindrar man familjeåterförening genom anhöriginvandring.
 • Röntgenutlåtanden ger i verkligheten godtyckliga utslag och får enbart konsekvenser som kan leda till att det är barn ska drabbas. Om ett barn skulle bedömas som vuxen så förloras allt från skolgång till psykologstöd mm.
 • Genom att id-kontrollering sker så sätts även asylrätten ur spel. Den svenska regeringen gör allt för att försvåra för asylsökande att ta sig till Sverige. Man försvårar på så vis också att erbjuda människor på flykt ett skydd de har rätt till.

Vi och många med oss ställer oss alltså fortsatt starkt kritiska till riksdagens beslut. Vi anser inte att Sverige befinner sig i en systemkollaps där vi behöver ett andrum i vår invandringspolitik. Den verkligen krisen finns istället i flyktingarnas hem- och grannländer.