Den 20/6–2016 så trädde den nya asyllagen i kraft i Sverige. Lagen som egentligen heter ”lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige” skulle från början gälla till och med 19/7–2019. En förlängning av lagen har gjorts och den är för närvarande gällande till och med 19/7–2021.

Hösten 2015 så lade den svenska regeringen fram ett asylförslag som till många av våras fasa också klubbades igenom av riksdagen. Den tillfälliga lagen är en del av ett paket för att helt enkelt minska antalet asylsökande till Sverige. Statsminister Stefan Löfven uttryckte samtidigt att ”Sverige behöver ett andrum för vårt flyktingmottagande”, något som många då som nu inte alls är eniga med.

Bland de viktigaste innehållet i den tillfälliga lagen är att:

  • Uppehållstillstånd som ges på grund av asylskäl ska vara helt tidsbegränsade.
  • Skärpta krav på att en i hushållet ska kunna uppvisa försörjning för sig och sin eventuella familj vid familjeåterförening. Även allmänna regler kring familjeåterförening försvåras.
  • En åtstramning och begränsning av vilka som faktiskt kan få asyl i Sverige.

 

 

Enligt den tillfälliga asyllagen, vilka får stanna i Sverige?

Enligt den tillfälliga asyllagen så är det tre grupper av människor på flykt som får stanna i Sverige:

  • Flyktingar. Hit räknas människor som tvingas på flykt på grund av sin ras, nationalitet, kön, sexuell läggning, politisk eller religiös uppfattning. Allt detta i enlighet med FN:s flyktingkonvention, Sveriges rikes lag och EU:s gemensamma regler.
  • Kvotflyktingar. Hit räknas flyktingar som kommer till Sverige genom en kvot som fastställs av riksdagen och regeringen. Det är först och främst FN:s flyktingorgan UNHCR som bedömer att en person har flyktingstatus. Detta görs i det område där personen befinner sig, vilket ofta kan vara ett flyktingläger i 3:e världen. Kvotflyktingar får ett beviljat uppehållstillstånd innan de kommer till Sverige.
  • Alternativt skyddsbehövande. Hit räknas en person som löper en avsevärd risk att drabbas av fysiskt våld i sitt hemland. Detta kan gälla allt från dödsstraff, tortyr, omänsklig behandling eller andra fysiska kroppsstraff. Hit räknas också en person som riskerar att på något sätt drabbas av en väpnad konflikt i hemlandet. Allt detta i enlighet med EU:s gemensamma regler.

 

 

Nya regler för asylsökande 2016

Den tillfälliga asyllagen har alltså kraftigt försvårat för människor på flykt undan krig och förtryck att komma till Sverige. Det finns även skäl som tidigare fanns angivna för att kunna få bli beviljad ett permanent uppehållstillstånd men som nu är borttagna. Dessa skäl är:

  • Övriga skyddsbehövande. Detta skäl gällde tidigare när en person som behövde skydd på grund av exempelvis en yttre eller inre väpnad konflikt. Här ingick även de personer som kände en fruktan att utsättas för övergrepp på grund av andra svåra motsättningar i hemlandet. I detta så ingår även personer som inte kunnat återvända till sitt hemland på grund av inträffad miljökatastrof.
  • Synnerligen ömmande omständigheter. Hit räknas till exempel den person som hade en allvarlig sjukdom eller ett kraftigt försämrat hälsotillstånd.

Huruvida dessa skäl som ovan angivits åter kommer att träda i laglig kraft eller inte efter 19/7–2021 är också något som återstår att se. Klart är att det är många organisationer och instanser som kommer att utsätta regeringen för kraftiga påtryckningar för att så ska ske.

Konsekvenser av den tillfälliga asyllagen kan också vara förödande. Detta visar även den utredning som Röda Korset gjorde kring lagens humanitära konsekvenser. Utredningen visar bland annat hur familjer splittras och hur psykisk ohälsa ökar. Rapporten visar även hur kvinnor oftare är de som drabbas av de hårdare försörjningskraven. Läs gärna mera om Röda korsets utredning i sin helhet.

 

 

Ny asyllag 2016

Sammanfattningsvis så kan vi alltså konstatera att den tillfälliga asyllagen som tillkommit har som mål att försvåra för människor som är på flykt att komma till Sverige.

Försvåringen gäller både för människor att ta sig till Sverige och även vad gäller möjligheten att få stanna i landet. Den nya asyllagen slår också enormt hårt emot barnfamiljers rätt att återförenas genom anhöriginvandring. Allt detta ställer vi oss starkt kritiska till. Vi och många med oss kommer att arbeta hårt för att lagen enbart blir så temporär som sagts.

Känner du också som medmänniska att du inte kan acceptera riksdagens beslut? Låt oss då gemensamt kräva en förändring till det bättre. Detta kan du göra genom att bli medlem hos någon av alla de olika organisationer för mänskliga rättigheter som finns. Följ oss även här via vår hemsida där vi kommer att arbeta aktivt för en återgång till tidigare lagstiftning.